KOREA logo
Jump to menu
All Events

목조주택 업체 컨설팅(황금 나침반) (Past Event)

Thursday, August 13th from 11:00am to 3:00pm GMT
Goyang-si, GYEONGGI-DO (South Korea)

목조 주택 신생 업체 기업 컨설팅 회의

기업명  :  황금 나침반

내용  :  사업 방향 ,  고객 응대 ,  디자인 설계 및 감리 궁금증 등

참여  : CPI  김준걸 , CPI  최재철 ,  황금나침반 장준미 대표


*8월 13일 미팅

몽화가락
19-9, Ilsan-ro 394gil
Goyang-si, GYEONGGI-DO 10406

Start Time

August 13th, 2020 at 11:00am

End Time

August 13th, 2020 at 3:00pm